ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความมาให้วารสาร สยามวิชาการ พิจารณาลงตีพิมพ์ ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยก่อนการส่งบทความ

 

1. กรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์ในงานเขียน จากนั้น จัดทำแบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์ดังกล่าว ให้อยู่ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยการ สแกน หรือ ถ่ายภาพ เพื่อส่งผ่านระบบของทางวารสารฯ ต่อไป

 

 2. ชำระค่าธรรมเนียม บทความละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยขอให้โอนเงินสด เข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 112-0-53828-3 ชื่อบัญชี ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร เอี่ยมโสภณา เพื่อกิจการ สยามวิชาการ   

เมื่อได้หลักฐานการโอนเงินจากทางธนาคารมาแล้ว ให้จัดทำหลักฐานดังกล่าวให้อยู่ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยการ สแกน หรือ ถ่ายภาพ เพื่อส่งผ่านระบบของทางวารสารฯ ต่อไป

ค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบทความที่ผู้เขียนส่งมาจะได้รับการตีพิมพ์ แต่วารสารฯ จะใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ไปในกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ รวมถึงชำระค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ทางวารสารฯ พึงต้องออกไป ดังนั้น ขอให้ผู้เขียนพิจารณาให้รอบคอบ เพราะจะไม่สามารถขอคืนได้เลย แม้ว่ากระบวนการพิจารณาจะถูกยกเลิกโดยผู้เขียนเอง หรือบทความถูกปฏิเสธจากผู้ทรงคุณวุฒิก็ตาม นอกจากนี้ วารสารฯ จะริบค่าธรรมเนียมนี้ทั้งหมด พร้อมทั้งยกเลิกกระบวนการพิจารณาในทันที หากตรวจพบว่าเงื่อนไขในการส่งบทความในข้อหนึ่งข้อใดถูกละเมิด มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งบทความ

อนึ่ง วารสาร สยามวิชาการ มีนโยบายส่งเสริมบทความที่มีคุณภาพสูงให้ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ หากบทความที่เข้ารับการพิจารณาได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดีมาก วารสารฯ ยินดีที่จะตีพิมพ์บทความนั้นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยจะส่งคืนค่าธรรมเนียมที่ผู้เขียนได้ชำระมาก่อนหน้าคืนให้เต็มจำนวนในทันทีที่ตัวเล่มวารสารที่มีบทความของผู้เขียนพิมพ์เสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่ ผู้เขียนรายใดๆ มีเหตุขัดข้องจำเป็น อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ หรือมีเหตุสมควรที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือแสดงถึงเหตุขัดข้อง หรือเหตุสมควร นั้นๆ ส่งถึง กองบรรณาธิการ วารสาร สยามวิชาการ ทางไปรษณีย์ โดยส่งที่ วารสาร สยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โดยทาง วารสารฯ จะพิจารณาลดหย่อน หรือ งดเว้น ค่าธรรมเนียมให้เป็นรายๆ ไป ผู้ที่ได้รับการลดหย่อน หรือได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม จะได้รับการติดต่อจากทางวารสารฯ ให้ดำเนินการส่งบทความทางช่องทางอื่นต่อไป

 

3.จัดทำบทความที่ต้องการจะส่ง ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เป็น Microsoft Word Document (.dox หรือ .docx) เพื่อส่งผ่านระบบของทางวารสารฯ ต่อไป โดยบทความต้องจัดรูปแบบตามที่วารสารฯ กำหนดเท่านั้น

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนการส่งบทความเป็นอย่างดีแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเอกสารทั้ง 3 รายการ ตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว