สยามวิชาการฉบับที่ 11

เรื่องที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานคร เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2551). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 9(1), 5-12.
เรื่องที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคกับการเลือกซื้อรถยนต์ นรเศรษฐ กมลสุทธิ. (2551). ความพึงพอใจของผู้บริโภคกับการเลือกซื้อรถยนต์. สยามวิชาการ, 9(1), 13-26.
เรื่องที่ 3 เทคนิคการบัญชี และภาษี สำหรับการเช่าซื้อ และลิสซิ่ง พิจักษณ์ จันทวิโรจน์. (2551). เทคนิคการบัญชี และภาษี สำหรับการเช่าซื้อ และลิสซิ่ง. สยามวิชาการ, 9(1), 27-52.
เรื่องที่ 4 กรณีศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอแหอวน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์  สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และ บรรจง จำพร. (2551). กรณีศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอแหอวน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สยามวิชาการ, 9(1), 53-68.
เรื่องที่ 5 Organizational Commitment of the Staff of the PTT Group Panyasiri, C. (2008). Organizational Commitment of the Staff of the PTT Group. Siam Academic Review, 9(1), 69-92.