สยามวิชาการฉบับที่ 12

เรื่องที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจบริการอำนวยการ วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2551). การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจบริการอำนวยการ. สยามวิชาการ, 9(2), 5-22.
เรื่องที่ 2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาอุตสาหกรรมเครื่องสันทนาการ เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2551). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาอุตสาหกรรมเครื่องสันทนาการ. สยามวิชาการ, 9(2), 23-34.
เรื่องที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมรีไซเคิล กิตติศักดิ์ สรแพทย์. (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมรีไซเคิล. สยามวิชาการ, 9(2), 35-50.
เรื่องที่ 4 บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ชลิศา รัตรสาร. (2551). บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย. สยามวิชาการ, 9(2), 51-66.
เรื่องที่ 5 การทดสอบผลกระทบของกรอบนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อด้วย Quandt Likelihood Ratio ปรัชญา ปิ่นมณี และ พิจิตร เอี่ยมโสภณา. (2551). การทดสอบผลกระทบของกรอบนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อด้วย Quandt Likelihood Ratio. สยามวิชาการ, 9(2), 67-77.
เรื่องที่ 6 ทรรศนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อประเด็นทางจรรยาบรรณของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม สุภาณี อินทน์จันทน์. (2551). ทรรศนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อประเด็นทางจรรยาบรรณของนักบัญชีในจังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 9(2), 78-84.
เรื่องที่ 7 การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการบัญชีสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติกับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จิรภัทร คงสังข์. (2551). การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการบัญชีสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย. สยามวิชาการ, 9(2), 85-100.
เรื่องที่ 8 การศึกษา การจัดทำบัญชี การคำนวณต้นทุน และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าทอยกดอก เปรียบเทียบ ระหว่าง กลุ่มบ้านคงคาล้อม ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ กับกลุ่มบ้านเนินมวง ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จิตรา นวลจันทร์. (2551). การศึกษา การจัดทำบัญชี การคำนวณต้นทุน และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าทอยกดอก เปรียบเทียบ ระหว่าง กลุ่มบ้านคงคาล้อม ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ กับกลุ่มบ้านเนินมวง ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. สยามวิชาการ, 9(2), 101-111.
เรื่องที่ 9 ระบบระดับสินค้าคงคลังเป็นศูนย์ : ทางเลือกใหม่ของการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2551). ระบบระดับสินค้าคงคลังเป็นศูนย์ : ทางเลือกใหม่ของการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ. สยามวิชาการ, 9(2), 112-122.
เรื่องที่ 10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไหมทอมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ราชันย์ วงษ์ทวี  อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และ สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล. (2551). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตผ้าไหมทอมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. สยามวิชาการ, 9(2), 123-131.
เรื่องที่ 11 ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2551). ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 9(2), 132-139.
เรื่องที่ 12 การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2551). การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 9(2), 140-151.
เรื่องที่ 13 การศึกษาความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างเรียนกับผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม วันชัย แก้วโสภา. (2551). การศึกษาความสัมพันธ์ของการทำงานระหว่างเรียนกับผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 9(2), 152-165.
เรื่องที่ 14 An Investigation Into the Consumers Choice With Supermarket Own Brands. Seale, D., Mualchontham, R., Henry, P., and Pipithsuksunt, V. (2008). An Investigation Into the Consumers Choice With Supermarket Own Brands. Siam Academic Review, 9(2), 166-188.