สยามวิชาการฉบับที่ 13

เรื่องที่ 1 กรอบแนวคิดและตัวแบบบูรณาการความสามารถในการแข่งขันของผู้รับเหมาก่อสร้าง (เฉพาะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก) เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี. (2552). กรอบแนวคิดและตัวแบบบูรณาการความสามารถในการแข่งขันของผู้รับเหมาก่อสร้าง (เฉพาะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก). สยามวิชาการ, 9(3), 4-11.
เรื่องที่ 2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการมององค์การแบบระบบเชิงเส้น และระบบไม่เชิงเส้น วิโรจน์ จีรประภานนท์. (2552). การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการมององค์การแบบระบบเชิงเส้น และระบบไม่เชิงเส้น. สยามวิชาการ, 9(3), 12-23.
เรื่องที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำ กรณีศึกษา ตลาดน้ำดอนหวาย วราภรณ์ อ่อนนาเลน  จิรวรรณ ดีประเสริฐ และ จิรวุฒิ หลอมประโคน. (2552). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำ. กรณีศึกษา ตลาดน้ำดอนหวาย. สยามวิชาการ, 9(3), 24-35.
เรื่องที่ 4 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา นันท์นภัส แข็งขันธ์ และ สุชีรา โพธิ์ศรี. (2552). ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสปาของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา. สยามวิชาการ, 9(3), 36-48.
เรื่องที่ 5 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เฉพาะด้าน เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร และ สมพร ปานยินดี. (2552). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เฉพาะด้าน. สยามวิชาการ, 9(3), 49-60.
เรื่องที่ 6 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มน้ำตาล กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล สมพร ปานยินดี. (2552). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มน้ำตาล กากน้ำตาล และผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล. สยามวิชาการ, 9(3), 61-72.
เรื่องที่ 7 การทดสอบสมมติฐานความไร้ระบบของสินค้าอุปโภคบริโภค 25 หมวด ปรัชญา ปิ่นมณี. (2552). การทดสอบสมมติฐานความไร้ระบบของสินค้าอุปโภคบริโภค 25 หมวด. สยามวิชาการ, 9(3), 73-82.
เรื่องที่ 8 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นที่มี P/E ต่ำ กับการลงทุนในหุ้น Turnarounds ในช่วงปี 2547-2550 ยุทธนา ทองสุก. (2552). การเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นที่มี P/E ต่ำ กับการลงทุนในหุ้น Turnarounds ในช่วงปี 2547-2550. สยามวิชาการ, 9(3), 83-95.
เรื่องที่ 9 ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม รัตนาภรณ์ บุญขาว  จิระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ และ ประพันธ์ จันทร์เสมา. (2552). ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 9(3), 96-107.
เรื่องที่ 10 พฤติกรรมประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ประเมินการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต แพรภัทร ยอดแก้ว. (2552). พฤติกรรมประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ประเมินการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต. สยามวิชาการ, 9(3), 108-123.
เรื่องที่ 11 การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนจีน : ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ วันชัย แก้วโสภา. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนจีน : ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้. สยามวิชาการ, 9(3), 124-143.
เรื่องที่ 12 Analysis of Critical Success Factors for Franchising a Pharmacy Business Wiriyapanya, A. (2009). Analysis of Critical Success Factors for Franchising a Pharmacy Business. Siam Academic Review, 9(3), 144-150.
เรื่องที่ 13 When Organization Learns. Tirakungovit, W. (2009). When Organization Learns. Siam Academic Review, 9(3), 151-161.
เรื่องที่ 14 A Content Analysis of Thailand’s 2008 Riots: The Nexus of Image Restoration and Hospitality Impact. Center, D. (2009). A Content Analysis of Thailand’s 2008 Riots: The Nexus of Image Restoration and Hospitality Impact. Siam Academic Review, 9(3), 162-166.