สยามวิชาการฉบับที่ 14

เรื่องที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับสังคมไทย นิพนธ์ ศุขปรีดี และ จอมพงศ์ มงคลวนิช. (2552). รูปแบบการบริหารจัดการร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับสังคมไทย. สยามวิชาการ, 10(1), 3-8.
เรื่องที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานบริษัทมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ประพันธ์ จันทร์เสมา. (2552). การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานบริษัทมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน). สยามวิชาการ, 10(1), 9-18.
เรื่องที่ 3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. (2552). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม. สยามวิชาการ, 10(1), 19-36.
เรื่องที่ 4 การจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฤทธี หงษ์สาคร. (2552). การจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน. สยามวิชาการ, 10(1), 37-46.
เรื่องที่ 5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการประยุกต์ใช้สายอาชีพ GM ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ (ฉ.10) จากกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน. (2552). การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการประยุกต์ใช้สายอาชีพ GM ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ (ฉ.10) จากกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สยามวิชาการ, 10(1), 47-56.
เรื่องที่ 6 การรับรู้ภาวะเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ.2551-2552 และพฤติกรรมประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2552). การรับรู้ภาวะเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ.2551-2552 และพฤติกรรมประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 10(1), 57-70.
เรื่องที่ 7 การพัฒนาองค์การแห่งผู้ประกอบการ ภัทราวุธ รุธิรวัฒน์. (2552). การพัฒนาองค์การแห่งผู้ประกอบการ. สยามวิชาการ, 10(1), 71-81.
เรื่องที่ 8 การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคชาวไทย ประภาศรี ยกกลิ่น. (2552). การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคชาวไทย. สยามวิชาการ, 10(1), 82-86.
เรื่องที่ 9 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเกลือแร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พงศ์ศักดิ์ วงศ์คงเดิม. (2552). พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเกลือแร่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 10(1), 87-93.
เรื่องที่ 10 องค์ประกอบความสำเร็จของบริษัทเรือไทย ญาตาวี เหล่าจันทร์. (2552). องค์ประกอบความสำเร็จของบริษัทเรือไทย. สยามวิชาการ, 10(1), 94-98.
เรื่องที่ 11 พฤติกรรมและการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน ของพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร นิรมล สุวรรณนทีรักษ์ และ ปกรณ์ สุวานิช. (2552). พฤติกรรมและการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนของพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 10(1), 99-107.
เรื่องที่ 12 กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ภัทรวรรณ ทองด้วง และ สมชาย เบ็ญจวรรณ์. (2552). กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี. สยามวิชาการ, 10(1), 108-118.
เรื่องที่ 13 The Potential Development of Cultural Tourism Attraction for International Tourists in Bangkok and Surrounding Provinces Promsaramate, P. (2009). The Potential Development of Cultural Tourism Attraction for International Tourists in Bangkok and Surrounding Provinces. Siam Academic Review, 10(1), 119-123.