สยามวิชาการฉบับที่ 15

เรื่องที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง MAI Index กับ SET Index วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2552). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง MAI Index กับ SET Index. สยามวิชาการ, 10(2), 3-14.
เรื่องที่ 2 ตัวชี้วัดทางการเงินที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล กิตติศักดิ์ สรแพทย์. (2552). ตัวชี้วัดทางการเงินที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล. สยามวิชาการ, 10(2), 15-19.
เรื่องที่ 3 การใช้ตัวแบบ Altman’s Z-score เพื่อพยากรณ์การล้มละลาย : กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์. (2552). การใช้ตัวแบบ Altman’s Z-score เพื่อพยากรณ์การล้มละลาย : กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สยามวิชาการ, 10(2), 20-30.
เรื่องที่ 4 การศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI : กรณีนิคมอุตสาหกรรมบางปู ธวัชชัย รัตนกิจยนต์. (2552). การศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI : กรณีนิคมอุตสาหกรรมบางปู. สยามวิชาการ, 10(2), 31-37.
เรื่องที่ 5 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ที่มีผลต่อการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อมรรัตน์ พันธ์อยู่. (2552). เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ที่มีผลต่อการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 10(2), 38-45.
เรื่องที่ 6 การประเมินคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการเดินเรือในประเทศไทย อานนท์ สุวรรณฤทธิ์. (2552). การประเมินคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการเดินเรือในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 10(2), 46-50.
เรื่องที่ 7 คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล ภัทราพร ทองเรือง. (2552). คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเล สยามวิชาการ, 10(2), 51-59.
เรื่องที่ 8 การศึกษา และพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนบนอินเตอร์เน็ต สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส. (2552). การศึกษา และพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนบนอินเตอร์เน็ต. สยามวิชาการ, 10(2), 60-73.
เรื่องที่ 9 การใช้พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ แพรภัทร ยอดแก้ว. (2552). การใช้พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ. สยามวิชาการ, 10(2), 74-86.
เรื่องที่ 10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม สุรเดช พฤกษมาศ  วิโรจน์ ศรีหิรัญ  นภจร ศรีวรสุมดี และ ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล. (2552). ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 10(2), 87-96.
เรื่องที่ 11 โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้า ในกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลัง ภายในองค์กรเพื่อตอบสนองการสั่งซื้ออย่างเหมาะสม อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์  ดวงพร หงษ์ฟ้อน และ ปาริศรา ดอนิ. (2552). โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้า ในกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังภายในองค์กรเพื่อตอบสนองการสั่งซื้ออย่างเหมาะสม. สยามวิชาการ, 10(2), 97-102.
เรื่องที่ 12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการอินเตอร์เน็ตของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร นันท์นภัส แข็งขันธ์. (2552). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการอินเตอร์เน็ตของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 10(2), 103-115.
เรื่องที่ 13 A Study of Consumers’ Perception of Innovations in Relation to Price Mualchontham, R., Eamsopana, P. and Seale, D. (2009). A Study of Consumers’ Perception of Innovations in Relation to Price. Siam Academic Review, 10(2), 116-125.