สยามวิชาการฉบับที่ 16

เรื่องที่ 1 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคเขตธนบุรี นฤมล ชาญจินดา  กานต์จิรา ลิมศิริธง และ Uraiporn Kattiyapornpong. (2553). พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคเขตธนบุรี. สยามวิชาการ, 11(1), 3-13.
เรื่องที่ 2 การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาด้านต้นทุนพลังงานที่มีต่อการผลิตอาหาร ศึกษากรณี : บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหารจำกัด สืบชัย รัตนกระทุ่ม และ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2553). การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาด้านต้นทุนพลังงานที่มีต่อการผลิตอาหาร ศึกษากรณี : บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหารจำกัด. สยามวิชาการ, 11(1), 14-21.
เรื่องที่ 3 การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างประเทศของ สปป.ลาว พระแสงเงิน อิมมณีวงศ์ และ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2553). การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างประเทศของ สปป.ลาว. สยามวิชาการ, 11(1), 22-33.
เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจโรงแรม และบังกะโลขนาดเล็ก กิตติศักดิ์ สรแพทย์  ธวัชชัย รัตนกิจยนต์ และ ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจโรงแรม และบังกะโลขนาดเล็ก. สยามวิชาการ, 11(1), 34-47.
เรื่องที่ 5 ความลึกของความยากจนในประเทศไทย เกียรติศักดิ์ สิงห์โต. (2553). ความลึกของความยากจนในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 11(1), 48-55.
เรื่องที่ 6 กระแสการเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อมรรัตน์ เชี่ยวปัญญานันท์ และ กานต์จิรา ลิมศิริธง. (2553). กระแสการเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 11(1), 56-70.
เรื่องที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปและเก็บถนอมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในประเทศไทย สมพร ปานยินดี (2553). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปและเก็บถนอมสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 11(1), 71-77.
เรื่องที่ 8 บทบาทและปัญหาของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย กฤติมา เลิศมโนบุญสุข. (2553). บทบาทและปัญหาของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 11(1), 78-84.
เรื่องที่ 9 กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภักดี พละการ. (2553). กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. สยามวิชาการ, 11(1), 85-90.
เรื่องที่ 10 สินเชื่อเพื่อคนยากจน กับแนวคิดไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) กรณีศึกษาในประเทศไทย เบญจวรรณ บวรกุลภา  พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2553). สินเชื่อเพื่อคนยากจน กับแนวคิดไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) กรณีศึกษาในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 11(1), 91-98.
เรื่องที่ 11 36 โครงการ กับคุณภาพพฤติกรรมองค์การจาก เทคนิคการจัดการภายใต้เศรษฐกิจระยะที่ต่างกัน หทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน. (2553). 36 โครงการ กับคุณภาพพฤติกรรมองค์การจาก เทคนิคการจัดการภายใต้เศรษฐกิจระยะที่ต่างกัน. สยามวิชาการ, 11(1), 99-108.
เรื่องที่ 12 เรือนแพลุ่มน้ำสะแกกรัง : การศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รูปแบบ และการใช้ประโยชน์ จตุรภัทร วรรณภักตร์. (2553). เรือนแพลุ่มน้ำสะแกกรัง : การศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รูปแบบ และการใช้ประโยชน์. สยามวิชาการ, 11(1), 109-124.