สยามวิชาการฉบับที่ 17

เรื่องที่ 1 การประมาณการเบื้องต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดัชนีราคา ของไทยในไตรมาสที่ 1/2554 โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา พิจิตร เอี่ยมโสภณา  ปรัชญาปิ่นมณี และ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2553). การประมาณการเบื้องต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดัชนีราคา ของไทยในไตรมาสที่ 1/2554 โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา. สยามวิชาการ, 11(2), 3-9.
เรื่องที่ 2 การสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริหารกิจการ (CEO Confidence Index) สำหรับไตรมาสที่ 1/2554 พิจิตร เอี่ยมโสภณา  ปรัชญาปิ่นมณี และ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2553). การสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริหาร กิจการ (CEO Confidence Index) สำหรับไตรมาสที่ 1/2554. สยามวิชาการ, 11(2), 10-14.
เรื่องที่ 3 การศึกษาปัจจัยในการเลือกผู้ทำบัญชีของสถานประกอบการในเขตธุรกิจฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร มยุรี วงศ์จรัสเกษม. (2553). การศึกษาปัจจัยในการเลือกผู้ทำบัญชีของสถานประกอบการในเขตธุรกิจฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 11(2), 15-27.
เรื่องที่ 4 ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ระเบียบ ปัทมดิลก. (2553). ความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย). สยามวิชาการ, 11(2), 28-38.
เรื่องที่ 5 กระบวนการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศแอบแฝงของหญิงไทยในสถานบาร์เบียร์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นันท์นภัส แข็งขันธ์ และ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2553). กระบวนการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศแอบแฝงของหญิงไทยในสถานบาร์เบียร์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. สยามวิชาการ, 11(2), 39-46.
เรื่องที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร อรรถวิทย์ สุริยารุ่งเรืองกุล. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 11(2), 47-52.
เรื่องที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุน Future Set 50 เชาวน์วัศ แสงสอาด. (2553). ความเสี่ยงจากการลงทุน Future Set 50. สยามวิชาการ, 11(2), 53-58.
เรื่องที่ 8 การเปรียบเทียบการออมเงิน โดยการถือสลากออมสิน เงินฝากประจำ และตราสารหนี้ระยะยาว ปริณตรา เถามณี. (2553). การเปรียบเทียบการออมเงิน โดยการถือสลากออมสิน เงินฝากประจำ และตราสารหนี้ระยะยาว. สยามวิชาการ, 11(2), 59-62.
เรื่องที่ 9 สถานการณ์หนี้สินและมูลเหตุแห่งหนี้จากบัตรเครดิตในมุมมองทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ภาณุมาศ สนโศรก. (2553). สถานการณ์หนี้สินและมูลเหตุแห่งหนี้จากบัตรเครดิตในมุมมองทฤษฎีเศรษฐศาสตร์. สยามวิชาการ, 11(2), 63-67.
เรื่องที่ 10 ภัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์  ประกายรัตน์ สุวรรณ และ อมรรัตน์ ปัญญาสุข. (2553). ภัยเครือข่ายสังคมออนไลน์. สยามวิชาการ, 11(2), 68-73.
เรื่องที่ 11 การพัฒนาบุคลากรด้านแอนิมเมชันของไทยเพื่อการแข่งขันในเวทีโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์. (2553). การพัฒนาบุคลากรด้านแอนิมเมชันของไทยเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์. สยามวิชาการ, 11(2), 74-82.