สยามวิชาการฉบับที่ 19

เรื่องที่ 1 ตัวแบบความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ปรัชญา เจริญทางธรรม. (2554). ตัวแบบความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำที่อยู่อาศัยเป็นหลัก. สยามวิชาการ, 12(2), 3-14.
เรื่องที่ 2 Loyalty as a Key Marketing Component for Successful Armament Sales in Thailand Duangchinda, S. and Laksitamas, P. (2011). Loyalty as a Key Marketing Component for Successful Armament Sales in Thailand. Siam Academic Review, 12(2), 15-36.
เรื่องที่ 3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์ และ พิจิตร เอี่ยมโสภณา. (2554). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา อุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย และของตกแต่งบ้าน. สยามวิชาการ, 12(2), 37-50.
เรื่องที่ 4 การศึกษาระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP) เฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหาร เขตจังหวัดสมุทรสาคร สาธิต พิธานวงศ์. (2554). การศึกษาระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย (HACCP) เฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหาร เขตจังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 12(2), 51-57.
เรื่องที่ 5 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สีในเขตจังหวัดนครปฐม สุขมาลย์ กลิ่นบัว. (2554). ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สีในเขตจังหวัดนครปฐม. สยามวิชาการ, 12(2), 58-66.
เรื่องที่ 6 การคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจ ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ พิจิตร เอี่ยมโสภณา ปรัชญา ปิ่นมณี และ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2554). การคัดเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจ ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ. สยามวิชาการ, 12(2), 67-78.
เรื่องที่ 7 ตัวแบบวัดความมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2554). ตัวแบบวัดความมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ. สยามวิชาการ, 12(2), 79-86.
เรื่องที่ 8 ระดับการเปิดกว้างทางการค้าของประเทศไทย เกียรติศักดิ์ สิงโต และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2554). ระดับการเปิดกว้างทางการค้าของประเทศไทย. สยามวิชาการ, 12(2), 87-93.
เรื่องที่ 9 ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในทัศนคติของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญาณี นาคประสม และ ฉัตรวรัญ องคสิงห์. (2554). ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวในทัศนคติของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 12(2), 94-112.
เรื่องที่ 10 ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สุภาวดี คงมาก. (2554). ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. สยามวิชาการ, 12(2), 113-123.