สยามวิชาการฉบับที่ 22

เรื่องที่ 1 ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย โสรัตน์ มงคลมะไฟ กระมล ทองธรรมชาติ และ ธนวรรณ แสงสุวรรณ. (2556). ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย. สยามวิชาการ, 14(1), 1-16. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติ วรวุฒิ อิทธิภักดีพงศ์. (2556). การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติ. สยามวิชาการ, 14(1), 17-28. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย สุภา จิรวัฒนานนท์. (2556). ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการส่งออกเครื่องหนังไทย. สยามวิชาการ, 14(1), 29-42. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 บูรณาการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน: เส้นทางตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เบญจรรณ บวรกุลภา. (2556). บูรณาการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน: เส้นทางตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. สยามวิชาการ, 14(1), 43-52. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ดวงพร พาหุลรัตน์ และ กฤช จรินโท. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง. สยามวิชาการ, 14(1), 53-72. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 6 การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ดวงใจ ธีรไกรศรี และ กฤช จรินโท. (2556). การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ. สยามวิชาการ, 14(1), 73-89. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 7 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามกฎบัตรสหประชาชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) จิราภรณ์ มณีกาศ ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ วรลัญช์ โรจนพล. (2556). การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามกฎบัตรสหประชาชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม). สยามวิชาการ, 14(1), 90-100. ดาวน์โหลด