สยามวิชาการฉบับที่ 24

เรื่องที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล. (2557). ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 15(1), 1-9. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 Confirmatory Factor Analysis of Internal Marketing Communication on Employees’ Trust and Commitment to Hotel Brand Thaotrakool, N. and Laksitamas, P. (2014). Confirmatory Factor Analysis of Internal Marketing Communication on Employees’ Trust and Commitment to Hotel Brand. Siam Academic Review, 15(1), 10-20. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 The Market Orientation Strategy Model for Healthy Vegetarian Frozen Food Through the ASEAN Economic Community Kamboon, C. and Laksitamas, P. (2014). The Market Orientation Strategy Model for Healthy Vegetarian Frozen Food Through the ASEAN Economic Community. Siam Academic Review, 15(1), 21-35. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 องค์ประกอบในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม อุไรรัตน์ แย้มชุติ. (2557). องค์ประกอบในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม. สยามวิชาการ, 15(1), 36-48. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สยมพร จิตตั้งสมบูรณ์ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2557). ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). สยามวิชาการ, 15(1), 49-59. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2557). ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ. สยามวิชาการ, 15(1), 60-71. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 7 การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2557). การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน. สยามวิชาการ, 15(1), 72-86. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จังหวัดขอนแก่น สุชัญญา โคกสีอำนวย. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จังหวัดขอนแก่น. สยามวิชาการ, 15(1), 87-106. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 9 สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือที่พึงประสงค์ของนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พลเชษฐ์ ศิริพรไทกุล และ ฤทธิรงค์ สัตยานุกูลกิจ. (2557). สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของแรงงานฝีมือที่พึงประสงค์ของนายจ้าง ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. สยามวิชาการ, 15(1), 107-123. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 10 การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย นุจรินทร์ ตมกลาง และ ดวงพร จันทร์ดี. (2557). การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย. สยามวิชาการ, 15(1), 124-132. ดาวน์โหลด