สยามวิชาการฉบับที่ 27

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร นภาพร โชติศิริ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร. สยามวิชาการ, 16(2), 1-12. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รุ่งทิพย์ ศรีดี. (2558). การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 16(2), 13-24. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันวิสาข์ หีบแก้ว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 16(2), 25-36. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 Influential Factors to the Export of Thai Chilled and Frozen Fresh Shrimps to the U.S.A. Chattiwong, R. and Eamsopana, P. (2016). Influential Factors to the Export of Thai Chilled and Frozen Fresh Shrimps to the U.S.A. Siam Academic Review, 16(2), 37-46. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 แนวทางการพัฒนาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อรนุช พรหมเพศ. (2558). แนวทางการพัฒนาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สยามวิชาการ, 16(2), 47-56. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ สุรางคณา พรมวิเศษ. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ. สยามวิชาการ, 16(2), 57-77. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จันทนา วัฒนกาญจนะ. (2558). การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สยามวิชาการ, 16(2), 78-96. ดาวน์โหลด