สยามวิชาการฉบับที่ 29

เรื่องที่ 1 การปฏิบัติตามแนวคิดลีนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต. (2559). การปฏิบัติตามแนวคิดลีนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 17(2), 1-18. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 Eighteen Months of Income Elasticity of the Government Lottery After the Introduction of the Eighty-Baht Lottery Policy: A Preliminary Analysis. Eamsopana, P. (2016). Eighteen Months of Income Elasticity of the Government Lottery After the Introduction of the Eighty-Baht Lottery Policy: A Preliminary Analysis. Siam Academic Review, 17(2), 19-30. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม คนางค์ ภูถมดี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 17(2), 31-49. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจังหวัดขอนแก่น เทียมหทัย แซ่ตั้ง. (2559). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจังหวัดขอนแก่น. สยามวิชาการ, 17(2), 50-73. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง พิมพาภรณ์ วงศ์รัตนพนธ์  พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์  ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และนรารัก บุญญานาม. (2559). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง. สยามวิชาการ, 17(2), 74-85. ดาวน์โหลด