สยามวิชาการฉบับที่ 30

เรื่องที่ 1 กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์การภาครัฐไทย: เปรียบเทียบ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กับ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2560). กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์การภาครัฐไทย: เปรียบเทียบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กับ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS). สยามวิชาการ, 18(1), 1-20. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชุติภา จันทศร และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2560). การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. สยามวิชาการ, 18(1), 21-34. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กมล สงบุญนาค และ ชัยยุทธ ชิโนกุล. (2560). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. สยามวิชาการ, 18(1), 35-53. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 นโยบายจ่ายหุ้นปันผลแบบกำหนดสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2560). นโยบายจ่ายหุ้นปันผลแบบกำหนดสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ. สยามวิชาการ, 18(1), 54-71. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และ เอกภพ มณีนารถ. (2560). องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 18(1), 72-92. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 6 การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสำอางไทย ในตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล. (2560). การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสำอางไทยในตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. สยามวิชาการ, 18(1), 93-105. ดาวน์โหลด