สยามวิชาการฉบับที่ 31

เรื่องที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์. (2560). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. สยามวิชาการ, 18(2), 1-19. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรู้จริง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร นภัสกร วงค์บัวเจริญ. (2560). ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรู้จริง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 18(2), 20-45. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อรรถกร จัตุกูล. (2560). การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สยามวิชาการ, 18(2), 46-64. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 Does It Pay to Hire Engineers Graduated from Top Engineering Schools?: Building Contractors’ Perspectives. Eamsopana, P. (2017). Does It Pay to Hire Engineers Graduated from Top Engineering Schools?: Building Contractors’ Perspectives. Siam Academic Review, 18(2), 65-76. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 Dimension and Relationship Between Customer Perspective and Market Perspective: A Case Study of Market Survey of Laptops. Liu, Y. and Tang, Z. (2017). Dimension and Relationship Between Customer Perspective and Market Perspective: A Case Study of Market Survey of Laptops. Siam Academic Review, 18(2), 77-98. ดาวน์โหลด