เรื่องที่ 1 การทดสอบสมมติฐาน การบริโภคสินค้าคงทนในอดีต ส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และ ปรัชญา ปิ่นมณี. (2561). การทดสอบสมมติฐาน การบริโภคสินค้าคงทนในอดีตส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน. สยามวิชาการ, 19(1), 1-18. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย รสนันท์ หอสุธารังษี  ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์. (2561). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 19(1), 19-36. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกษมะณี การินทร์  รวีพรรณ อุตรินทร์  รัชนีกร บวรชาติ และ ณัฐวุฒิ ชูขวัญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. สยามวิชาการ, 19(1), 37-53. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 ความเป็นไปได้ทางการตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านป้องกันตนจากการก่อการร้าย กมลชนก ลิ้มวิจิตสุข. (2561). ความเป็นไปได้ทางการตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านป้องกันตนจากการก่อการร้าย. สยามวิชาการ, 19(1), 54-64. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 การพัฒนารายได้ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2561). การพัฒนารายได้ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 19(1), 65-79. ดาวน์โหลด