สยามวิชาการฉบับที่ 33

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด: การวิเคราะห์เบื้องต้น ไพรัตน์ พรมชน  พัฒนา สุขประเสริฐ  เฉลิมพล จตุพร  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด: การวิเคราะห์เบื้องต้น. สยามวิชาการ, 19(2), 1-13. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทานที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ ธิญาดา พิชญาศุภกุล และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์. (2561). ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทานที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ. สยามวิชาการ, 19(2), 14-30. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ประกิต บุญมี และคณะ. (2561). ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 19(2), 31-50. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 The Readiness of International Financing Reporting Standard (IFRS) in Cambodia Chheang, V. and Chaiyakhet, N. (2018). The Readiness of International Financing Reporting Standard (IFRS) in Cambodia. Siam Academic Review, 19(2), 51-78. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การสำหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร กุลนัดดา สายสอน. (2561). กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การสำหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 19(2), 79-95. ดาวน์โหลด