เรื่องที่ 1 Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel Phuthimanoradeekul, N., Natakuatoong, O., and Thangkabutra, T. (2019). Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel. Siam Academic Review, 20(1), 1-18. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ก่อนและหลังการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2551-2558
Analysis of Financial Performance Before and After Mergers and Acquisitions of Commercial Banks Listed on The Stock of Exchange of Thailand Between 2008 - 2015
ปริญญา มาดี และ ปริญญา มากลิ่น. (2562). การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ก่อนและหลังการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2551-2558. สยามวิชาการ, 20(1), 19-34. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 หลักการและทฤษฎีการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้ Balanced Scorecard และการนำไปประยุกต์ใช้
Principles and Theories of Organization Performance Measurement Using Balanced Scorecard and Its Application
สมบูรณ์ สารพัด และคณะ. (2562). หลักการและทฤษฎีการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้ Balanced Scorecard และการนำไปประยุกต์ใช้. สยามวิชาการ, 20(1), 35-48. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจนำเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
Satisfaction for Marketing Mix and Confidence in Tour Business Affecting Service Behaviors of Thai Tourists Traveling Abroad
ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจนำเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ. สยามวิชาการ, 20(1), 49-63. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 ผลกระทบของระบบการจัดการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
The Effects of Financial Management Information System and Officers' Capability Towards the Efficiency of Budgetary Disbursement in King Chulalongkorn Memorial Hospital
จิรพัฒน์ จรัสวิภาวี อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฎฐ์ และ ปวีณา ศรีบุญเรือง. (2562). ผลกระทบของระบบการจัดการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. สยามวิชาการ, 20(1), 64-75. ดาวน์โหลด