เรื่องที่ 1 ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา
Human Resource Potentialities in Organizations: Evaluation and Development
ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ และ สมถวิล วิจิตรวรรณา. (2562). ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา. สยามวิชาการ, 20(2), 1-10. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร
Marketing Mix and Service Quality Affected to TMB Bank Public Company Limited’s Customer Loyalty in Bangkok
วรกานต์ ทรัพย์เสริมทวี อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 20(2), 11-21. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 สภาพแวดล้อมในการทา งานและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร
Work Environment and Motivation Effecting Employees’ Work Efficiency of Textiles and Clothing Industry in Samut Sakhon Province
นาตยา สิงหาด อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ และณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). สภาพแวดล้อมในการทา งานและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 20(2), 22-40. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 ความเร็วในการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในดัชนีเซ็ต 50 ต่อข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาค
Speed of Adjustment of Securities’ Prices in the SET 50 Index to Macroeconomic Information
ทัสนัย สร้างตระกูล สิริเกียรติ รัชชุศานติ และ ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์. (2562). ความเร็วในการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในดัชนีเซ็ต 50 ต่อข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาค. สยามวิชาการ, 20(2), 41-54. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 แนวโน้มของผู้บริโภคจีนปี 2020
Chinese Consumer Trends in 2020
อริสรา อัครพิสิฐ. (2562). แนวโน้มของผู้บริโภคจีนปี 2020. สยามวิชาการ, 20(2), 55-71. ดาวน์โหลด