เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 ส
Solving Problems in Corrugated Box Manufacturing with 5 Why Analysis Technique and 5 S Activity
ศศิธร น้อยสอาด และคณะ. (2564). การแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 ส. สยามวิชาการ, 22(1), 1-8. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร
The Development of a Strategic Plan for Selecting Location of a Housing Estate Project
ฉัตรชนก ธรรมชาติ. (2564). การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร.
สยามวิชาการ, 22(1), 9-22.
ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผู้บริโภคในประเทศไทย
Development of Online Marketing Communication Strategies to Influence Customers’ Intention to Order Sacred Objects for Worship in Thailand.
เอกอนันต์ อินทร์ทอง และ สุชาติ ปรักทยานนท์. (2564). การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผู้บริโภคในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 22(1), 23-32.
ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 ความสัมพันธ์ของความมีชื่อเสียงของอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท กับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร
Relationship Between Brand Reputation of Condominiums Along the BTS (Sukhumvit Line) and Consumer Buying Decision in Bangkok.
ศศิมาภรณ์ วังศิลาบัตร และ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2564). ความสัมพันธ์ของความมีชื่อเสียงของอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท กับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร.
สยามวิชาการ, 22(1), 33-48.
ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 Perceived Marketing Factors Affecting Consumers’ Purchasing Decision Making of Environmentally Friendly Products in the Bangkok Metropolitan Area.
ปัจจัยทางการตลาดที่รับรู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร
Maneenart, A. and Akarapisit, A. (2021). Perceived Marketing Factors Affecting Consumers’ Purchasing Decision Making of Environmentally Friendly Products in the Bangkok Metropolitan Area.
Siam Academic Review, 22(1), 49-64.
ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 6 Satisfaction Scores of Contractors for Controlling Construction Costs: A Preliminary Survey in Thonburi Area.
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับเหมาก่อสร้างในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง: การสํารวจเบื้องต้นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
Premrit, T. and Eamsopana, P. (2021). Satisfaction Scores of Contractors for Controlling Construction Costs: A Preliminary Survey in Thonburi Area.
Siam Academic Review, 22(1), 65-73.
ดาวน์โหลด