สยามวิชาการฉบับที่ 4

เรื่องที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคน ดุสิต เทพไพฑูรย์. (2543). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคน. สยามวิชาการ, 3(1), 5-11.
เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนสำรองระหว่างประเทศกับปริมาณเงินในประเทศ ปรัชญา ปิ่นมณี. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างทุนสำรองระหว่างประเทศกับปริมาณเงินในประเทศ. สยามวิชาการ, 3(1), 12-20.
เรื่องที่ 3 การจัดเก็บภาษีการค้าบนอินเตอร์เน็ต ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. (2543). การจัดเก็บภาษีการค้าบนอินเตอร์เน็ต. สยามวิชาการ, 3(1), 21-29.
เรื่องที่ 4 แนวทางสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์. (2543). แนวทางสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี. สยามวิชาการ, 3(1), 30-37.
เรื่องที่ 5 บรรษัทภิบาล กับจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา พิเชษฐ์ มุสิกโปดก. (2543). บรรษัทภิบาล กับจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา. สยามวิชาการ, 3(1), 38-45.
เรื่องที่ 6 ธุรกรรมขายชอร์ต และการให้ยืมหลักทรัพย์ วิทยา เจนจรัสโชติ. (2543). ธุรกรรมขายชอร์ต และการให้ยืมหลักทรัพย์. สยามวิชาการ, 3(1), 46-50.
เรื่องที่ 7 การตรวจสอบเพื่อประสิทธิผลในการบริหาร ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. (2543). การตรวจสอบเพื่อประสิทธิผลในการบริหาร. สยามวิชาการ, 3(1), 51-54.
เรื่องที่ 8 บทบาทเงินสกุลยูโร กาญจนา ยิ้มรุ่งฤกษ์. (2543). บทบาทเงินสกุลยูโร. สยามวิชาการ, 3(1), 55-63.
เรื่องที่ 9 การตลาดทางตรง วรสิทธิ์ ตรีรพัฒนพงษ์. (2543). การตลาดทางตรง. สยามวิชาการ, 3(1), 64-69.