เรื่องที่ 1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรถอาร์วีในประเทศไทย
Development Guidelines for Recreational Vehicles (RV) Tourism in Thailand
ชนะใจ ต้นไทรทอง และ วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์. (2565). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรถอาร์วีในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 23(2), 1-19.
ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 2 กลยุทธ์การขยายธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในยุคความปรกติใหม่ (New Normal)
Business Expansion and Growth Strategies of the Thai Printing Industry in a New Normal Era
เทพภวัน เทียนเจริญ และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2565). กลยุทธ์การขยายธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในยุคความปรกติใหม่ (New Normal).
สยามวิชาการ, 23(2), 20-38.
ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจส่งออกเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
Marketing Mix Strategy of Facial Care Cosmetic Export Business of Thailand to the ASEAN Community.
พธิดา โขงรัมย์. (2565). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจส่งออกเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน. สยามวิชาการ, 23(2), 39-57. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 4 วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030: โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานไทย
Saudi Vision 2030: Opportunities and Challenges of Thai Labor Market.
อริสรา อัครพิสิฐ. (2565). วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030: โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานไทย. สยามวิชาการ, 23(2), 58-76. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 5 จริยธรรมผู้แทนขายที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน
Ethical Sales Representative Influencing Relationship Quality of Medical Equipment’s Customers in Private Hospitals
รัตนา ชัยกัลยา. (2565). จริยธรรมผู้แทนขายที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน. สยามวิชาการ, 23(2), 77-88. ดาวน์โหลด
เรื่องที่ 6 A Probit Model and Probability of Monetary Policy Decision: Thailand Case.
แบบจำลองโพรบิตกับความน่าจะเป็นในการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงิน: กรณีประเทศไทย
Suksawang, V., Eamsopana, P., Pinmanee, P. and Pattarabanjird, S. (2022). A Probit Model and Probability of Monetary Policy Decision: Thailand Case. Siam Academic Review, 23(2), 89-105. ดาวน์โหลด