สยามวิชาการฉบับที่ 6

เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตร์แห่งสันติภาพ อรรถพล ตรีมั่นคง และ ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์. (2548) (ผู้แปล). เศรษฐศาสตร์แห่งสันติภาพ. สยามวิชาการ, 6(1), 5-12. (แปลจาก “The Economics of Peace and Prosperity” by Clive W.J. Granger, 1998)
เรื่องที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรณีศึกษาประเทศไทย ปรัชญา ปิ่นมณี. (2548). การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรณีศึกษาประเทศไทย. สยามวิชาการ, 6(1), 13-21.
เรื่องที่ 3 STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES BY SELECTED THAI BANKS AND FINANCIAL ORGANISATIONS: PLANNING AND PLANNING SYSTEM Nimmanphatcharin, N. (2005). STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES BY SELECTED THAI BANKS AND FINANCIAL ORGANISATIONS: PLANNING AND PLANNING SYSTEM. Siam Academic Review, 6(1), 22-44.
เรื่องที่ 4 การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว ชลิศา รัตรสาร. (2548). การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว. สยามวิชาการ, 6(1), 45-57.
เรื่องที่ 5 What Education can Learn from Business? Mongkhonvanit, J. (2005). What Education can Learn from Business? Siam Academic Review, 6(1), 58-60.
เรื่องที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการบริหารงานขาย เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2548). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการบริหารงานขาย. สยามวิชาการ, 6(1), 61-69.
เรื่องที่ 7 ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. (2548). ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม. สยามวิชาการ, 6(1), 70-82.
เรื่องที่ 8 กลยุทธ์การบัญชีเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์. (2548). กลยุทธ์การบัญชีเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล. สยามวิชาการ, 6(1), 83-88.