สยามวิชาการฉบับที่ 7

เรื่องที่ 1 การศึกษาภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2546 โสภิต ทะสังขา และ สมพร ปานยินดี. (2549). การศึกษาภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2546. สยามวิชาการ, 7(1), 1-6.
เรื่องที่ 2 บทความงานวิจัย ทัศนคติต่อการเรียนวิชา 133-403 การตลาดระหว่างประเทศ ชลิศา รัตรสาร. (2549). บทความงานวิจัย ทัศนคติต่อการเรียนวิชา 133-403 การตลาดระหว่างประเทศ. สยามวิชาการ, 7(1), 7-13.
เรื่องที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ทและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ) มัลลิกา เวสประชุม. (2549). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ทและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา (กรณีศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ). สยามวิชาการ, 7(1), 14-19.
เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดลอกการบ้านของนักศึกษา. สยามวิชาการ, 7(1), 20-24.
เรื่องที่ 5 ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาบัญชีขั้นสูง 1 โดยการใช้กรณีศึกษา พิจักษณ์ จันทวิโรจน์. (2549). ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาบัญชีขั้นสูง 1 โดยการใช้กรณีศึกษา. สยามวิชาการ, 7(1), 25-27.
เรื่องที่ 6 จริยธรรมของผู้ประกอบการ : ความรับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง ชญาณิศา พิริยะวณิชย์. (2549). จริยธรรมของผู้ประกอบการ : ความรับผิดชอบในสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง. สยามวิชาการ, 7(1), 28-32.
เรื่องที่ 7 การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย สมพร ปานยินดี. (2549). การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย. สยามวิชาการ, 7(1), 33-44.
เรื่องที่ 8 ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์. (2549). ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ. สยามวิชาการ, 7(1), 45-49.