สยามวิชาการฉบับที่ 9

เรื่องที่ 1 มองประเด็น การประกาศใช้มาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น 18 ธันวาคม 2549 และ ปรากฏการณ์ Thailand Black Tuesday พิจิตร เอี่ยมโสภณา. (2550). มองประเด็น การประกาศใช้มาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น 18 ธันวาคม 2549 และ ปรากฏการณ์ Thailand Black Tuesday. สยามวิชาการ, 8(1), 3-10.
เรื่องที่ 2 กลยุทธ์การทำกำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตัวแรกของไทย SET 50 Index Futures วิทยา เจนจรัสโชติ. (2550). กลยุทธ์การทำกำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตัวแรกของไทย SET 50 Index Futures. สยามวิชาการ, 8(1), 11-22.
เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการจัดอันดับเครดิต กาญจนา ยิ้มรุ่งฤกษ์. (2550). การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการจัดอันดับเครดิต. สยามวิชาการ, 8(1), 23-30.
เรื่องที่ 4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักแสดงในภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค จิรวุฒิ หลอมประโคน. (2550). พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักแสดงในภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค. สยามวิชาการ, 8(1), 31-38.
เรื่องที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภควัยรุ่น ในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2550). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภควัยรุ่น ในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 8(1), 39-46.
เรื่องที่ 6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ นรเศรษฐ กมลสุทธิ  จิรวุฒิ หลอมประโคน และ จิราพร อังศุวิโรจน์กุล. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์. สยามวิชาการ, 8(1), 47-54.
เรื่องที่ 7 การศึกษาการค้าไทย-ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ ชลิศา รัตรสาร และ วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล. (2550). การศึกษาการค้าไทย-ลาว ณ จุดที่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 3 ในบริบทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ. สยามวิชาการ, 8(1), 55-84.