จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)

            สยามวิชาการ เชื่อว่า การปฏิบัติตามจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการอย่างเคร่งครัด จะสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง ถูกต้องตามหลักวิชา และมีความน่าเชื่อถือ จึงได้นำ หลักจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ (Committee on Publication Ethics: COPE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร มาปรับใช้ในกระบวนการของการนำผลงานทางวิชาการออกเผยแพร่ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว ทั้ง ผู้นิพนธ์ บรรณาธิการ และผู้ประเมินบทความ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน พร้อมให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการอย่างเคร่งครัด

 

จริยธรรมสำหรับผู้นิพนธ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

 1. ผู้นิพนธ์ต้องนำเสนอข้อมูลและข้อค้นพบที่ถูกต้องตามจริง พร้อมแถลงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์หรือทำซ้ำได้
 2. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองความริเริ่มของผลงาน และรับรองการมีสิทธิเหนือผลงานที่จะนำมาเผยแพร่นี้ในอันที่จะไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวอ้างหรือโต้แย้งในสิทธิเหนือผลงานชิ้นดังกล่าวได้
 3. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่า ผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่จะนำมาเผยแพร่นี้ ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ด้วยวิธีการใดๆ มาก่อน
 4. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างชัดแจ้ง การรายงานดังกล่าวจะต้องทำอย่างถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบ และต้องมีรายการอ้างอิง (บรรณานุกรม) บรรจุไว้ในตอนท้ายของบทความเสมอ
 5. ผู้นิพนธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างผิดศีลธรรมจรรยา โดยการทุจริต หรือผิดกฎหมาย
 6. ผู้นิพนธ์ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ข้อกำหนดในการส่งบทความ และการจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร “สยามวิชาการ” และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 7. รายนามผู้นิพนธ์ต้องจำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีส่วนสนับสนุนอื่นๆ อาจเขียนแถลงไว้ในส่วนของ กิตติกรรมประกาศ ได้
 8. หากผลงานที่จะนำมาเผยแพร่นี้ได้รับทุนสนับสนุนไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน ผู้นิพนธ์ต้องแถลงถึงแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนด้วย
 9. ผู้นิพนธ์ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ การสมประโยชน์ การเอื้อประโยชน์ หรือ การมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน โดยนัยนี้ ผู้นิพนธ์ต้องเปิดเผยผู้สนับสนุนทางการเงิน หรือผู้ที่สนับสนุนด้วยวิธีการอื่น รวมถึง เปิดเผยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้นิพนธ์ ซึ่งอาจถูกมองว่าสามารถเข้าไปมีอิทธิพลหรือสามารถทำให้เกิดความเอนเอียงในผลลัพธ์ หรือข้อค้นพบได้

 

จริยธรรมสำหรับบรรณาธิการ

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

 

 1. บรรณาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ และประเมินความถูกต้อง ในทุกขั้นตอน เพื่อนำผลงานใดๆ ออกเผยแพร่ในวารสารของตน
 2. บรรณาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากอคติใดๆ
 3. บรรณาธิการต้องดำเนินการกับผลงานที่รับเข้ามาอย่างเป็นธรรม ตรงไปตรงมา โดยไม่มีอคติ ทั้งยังต้องควบคุมระยะเวลาการดำเนินการของขั้นตอนต่างๆ ให้เหมาะสม
 4. บรรณาธิการต้องรักษาความลับแห่งการประเมินคุณภาพผลงาน บรรณาธิการจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ ข้อมูลของผู้ประเมินบทความ ตลอดจน ผลการประเมินคุณภาพ ให้แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และตลอดระยะเวลาของการประเมินคุณภาพผลงานนั้น ผู้ประเมินบทความไม่อาจล่วงรู้ข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ก็มิอาจล่วงรู้ข้อมูลของผู้ประเมินบทความ เช่นกัน
 5. บรรณาธิการต้องคัดเลือกผลงานออกเผยแพร่โดยพิจารณาจาก ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้ประเมินบทความ นโยบายการตีพิมพ์ของวารสาร ความริเริ่ม ความทันสมัย ความถูกต้อง ข้อพิสูจน์ หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการมีสิทธิเหนือผลงานของผู้นิพนธ์ การคัดเลือกดังกล่าวนั้นต้องทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอิทธิพลของผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ ผู้สนับสนุนวารสาร ผู้บริหาร เจ้าของวารสาร หรือจากการครอบงำใดๆ การปฏิเสธจะต้องมีเหตุผลประกอบ และจะกระทำมิได้เพียงเพราะบรรณาธิการมีความคลางแคลง มีข้อสงสัย หรือเกิดความไม่แน่ใจ
 6. บรรณาธิการต้องไม่รับผลงานที่เคยตีพิมพ์ หรือเคยเผยแพร่โดยวิธีอื่น มาพิจารณา
 7. บรรณาธิการต้องมีวิธีการตรวจสอบ และมาตรการดำเนินการ สำหรับการประพฤติมิชอบทางวิชาการ เช่น การขโมยความคิด การคัดลอกผลงาน หรือ การโต้แย้งกันในสิทธิเหนือผลงาน หากพบการประพฤติมิชอบทางวิชาการใดๆ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมินคุณภาพลงชั่วคราวทันที พร้อมกับแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบโดยพลัน เพื่อขอคำอธิบาย คำชี้แจง หรือให้แสดงหลักฐาน การดำเนินกระบวนการประเมินคุณภาพต่อไป การตอบรับ การปฏิเสธ หรือ ยกเลิก ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และหลักฐาน ที่ปรากฏ
 8. บรรณาธิการต้องจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้นิพนธ์สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพบทความ หรือการตัดสินใจของบรรณาธิการ

 

 

จริยธรรมสำหรับผู้ประเมินบทความ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

 1. ผู้ประเมินบทความต้องปฏิบัติตัวอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความจริงใจ ที่จะช่วยแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา ให้ผลงานที่ตนพิจารณามีคุณภาพดีขึ้น ความเห็น หรือคำแนะนำใดๆ ที่จะให้แก่ผู้นิพนธ์ ต้องมีทฤษฎี หลักการ หรือหลักฐานทางวิชาการ รองรับ ไม่ควรใช้การคาดเดา หรือความเชื่อส่วนตัว มาตัดสินผลงานที่ตนรับมาพิจารณา
 2. ผู้ประเมินบทความต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง มีความละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการประเมินบทความอย่างเหมาะสม การประเมินบทความต้องให้ความสำคัญกับ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ วิธีการที่มีคุณภาพ และเนื้อหาหรือข้อค้นพบของบทความที่มีคุณค่าแก่วงการวิชาการ ผู้ประเมินบทความต้องไม่ตอบรับประเมินผลงานในสาขาที่ตนไม่มีความชำนาญ หรือไม่ถนัด
 3. ผู้ประเมินบทความต้องให้ความสำคัญกับการทบทวนวรรณกรรมของผู้นิพนธ์ หากเห็นว่าผู้นิพนธ์ไม่ได้ระบุหรืออ้างถึงผลงานอันเป็นผลงานที่เด่น หรือสำคัญ ในวงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความที่กำลังประเมิน ผู้ประเมินบทความต้องแนะนำผลงานนั้นๆ ให้แก่ผู้นิพนธ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบถึงความเกี่ยวข้อง หรือความสำคัญของผลงานดังกล่าว
 4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูล วิธีการ หรือเนื้อหาใดๆ ของผู้นิพนธ์ หรือที่มีอยู่ในบทความ ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาของการประเมินคุณภาพบทความ
 5. ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบในทันที พร้อมปฏิเสธการประเมินบทความ เมื่อพบว่าตัวเองอาจเข้าข่ายการขัดกันของผลประโยชน์ หรืออยู่ในสถานะอื่นใด จนทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ
 6. ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ เมื่อพบว่าผลงานที่ทำการประเมิน ทั้งหมด หรือ แต่เพียงบางส่วน มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับผลงานชิ้นอื่น

ขณะนี้ วารสาร สยามวิชาการ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย จึงขอระงับการเข้าสู่ระบบและการรับบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นการชั่วคราว เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จทางวารสารจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำหรับบทความที่รับเข้าระบบมาแล้ว สามารถสอบถาม และติดตามความคืบหน้าได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความที่ท่านจะส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร “สยามวิชาการ” มีลักษณะดังนี้

1) บทความจะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน หรือจะต้องไม่เคยเผยแพร่โดยวิธีการใดๆ มาก่อน นอกจากนี้ บทความดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ หรือกระบวนการเพื่อการเผยแพร่ใดๆ และเมื่อบทความได้ส่งมาถึง วารสาร “สยามวิชาการ” แล้ว ผู้เขียน หรือผู้มีลิขสิทธิ์ในบทความจะนำบทความออกเผยแพร่ หรือ นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่อย่างใดๆ มิได้อีก จนกว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความของวารสาร "สยามวิชาการ" จะเสร็จสิ้น

2) บทความไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ซึ่งรวมตลอดถึงเรื่อง สิทธิ์ในสำนวนโวหาร สิทธิ์ในรูปภาพหรือตาราง สิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของบทความ สิทธิ์แห่งการได้มาซึ่งบทความ สิทธิ์ของการได้มาซึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบทความ สิทธิ์ของการใช้เครื่องมือเพื่อการประมวลผล หรือสิทธิ์อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับบทความสยามวิชาการ ปีที่ 22 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 39) สิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2564

สยามวิชาการ ปีที่ 22 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 38) มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564

สยามวิชาการ ปีที่ 21 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 37) สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563

สยามวิชาการ ปีที่ 21 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 36) มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2563

สยามวิชาการ ปีที่ 20 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 35) สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562

สยามวิชาการ ปีที่ 20 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 34) มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562

สยามวิชาการ ปีที่ 19 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 33) สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561

สยามวิชาการ ปีที่ 19 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 32) มีนาคม 2561 – กรกฎาคม 2561

สยามวิชาการ ปีที่ 18 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 31) สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560

สยามวิชาการ ปีที่ 18 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 30) มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560

สยามวิชาการ ปีที่ 17 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 29) สิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2559

สยามวิชาการ ปีที่ 17 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 28) มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559

สยามวิชาการ ปีที่ 16 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 27) พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

สยามวิชาการ ปีที่ 16 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 26) กรกฎาคม 2558 – ตุลาคม 2558

สยามวิชาการ ปีที่ 15 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 25) พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558

สยามวิชาการ ปีที่ 15 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 24) กรกฎาคม 2557 – ตุลาคม 2557

สยามวิชาการ ปีที่ 14 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 23) พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

สยามวิชาการ ปีที่ 14 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 22) กรกฎาคม 2556 – ตุลาคม 2556

สยามวิชาการ ปีที่ 13 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 21) พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556

สยามวิชาการ ปีที่ 13 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 20) กรกฎาคม 2555 – ตุลาคม 2555

สยามวิชาการ ปีที่ 12 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 19) พฤศจิกายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555

สยามวิชาการ ปีที่ 12 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 18) กรกฎาคม 2554 – ตุลาคม 2554

สยามวิชาการ ปีที่ 11 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 17) พฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554

สยามวิชาการ ปีที่ 11 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 16) กรกฎาคม 2553 – ตุลาคม 2553

สยามวิชาการ ปีที่ 10 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 15) พฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553

สยามวิชาการ ปีที่ 10 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 14) กรกฎาคม 2552 – ตุลาคม 2552

สยามวิชาการ ปีที่ 9 เล่มที่ 3 (ฉบับที่ 13) มีนาคม 2552 – พฤษภาคม 2552

สยามวิชาการ ปีที่ 9 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 12) พฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

สยามวิชาการ ปีที่ 9 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 11) กรกฎาคม 2551 – ตุลาคม 2551

สยามวิชาการ ปีที่ 8 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 10) พฤศจิกายน 2550 – กุมภาพันธ์ 2551

สยามวิชาการ ปีที่ 8 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 9) กรกฎาคม 2550 – ตุลาคม 2550

สยามวิชาการ ปีที่ 7 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 8) พฤษภาคม 2549 – สิงหาคม 2549

สยามวิชาการ ปีที่ 7 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 7) กุมภาพันธ์ 2549 – เมษายน 2549

สยามวิชาการ ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 6) เมษายน 2548 – กันยายน 2548

สยามวิชาการ ปีที่ 4 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 5) พฤษภาคม 2546 – สิงหาคม 2546

สยามวิชาการ ปีที่ 3 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 4) กันยายน 2543 – ธันวาคม 2543

สยามวิชาการ ปีที่ 2 เล่มที่ 2 (ฉบับที่ 3) กันยายน 2542 – ธันวาคม 2542

สยามวิชาการ ปีที่ 2 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 2) มกราคม 2542 – เมษายน 2542

สยามวิชาการ ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (ฉบับที่ 1) พฤษภาคม 2541 – สิงหาคม 2541

ท่านได้รับทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดี ในข้อปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร "สยามวิชาการ" ดังที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ http://www.basiamjournal.org